С-ПРАВОчник

Добре дошли в С-ПРАВОчник

Изредените 8 раздела по-долу са част от самата книга-игра. При избор на някой от 8., ще бъдете отведени до заключена страница, която дава началото на играта. За да можете да продължите нататък, трябва да имате налична принтираната версия на С-ПРАВОчник. При въпроси се свържете с нас през наличните канали за комуникация на сайта. 

За С-ПРАВОчник

„С-ПРАВОчник” е проект, спечелен по програмата “Социално ангажирани изкуства” на  Национален фонд култура и е първата в България интерактивна книга – игра с образователен характер, която си поставя за цел да запознае младежите във възрастовата група 14 – 22 г. с техните основни права и свободи като граждани на Р. България и Европейския съюз. 

 

Чрез методите на неформалното учене, в играта са бъдат включени различни онлайн и офлайн методи като: загадки, задачи за индивидуална и групова работа, демонстрация, брейнсторминг, симулации, както и са разработени информационни клипове с графично фасилитиране, с които младежите да се запознаят по-подробно с техните социални, икономически, граждански и политически права.

 

Разработването на книгата – игра се базира на различни образователни, когнитивни, психологически и социални теории като: теорията за множеството интелигентности на Хауард Гарднър, теорията за учене чрез преживяване на Колб; теорията на Бандура за общуване чрез ненасилствена комуникация (ННК), допълнена с аспектите на позитивната психология; теорията на Стив Павлина за синхронизирането на личните ценности с целите ни, както и концепцията гражданско и глобално образование. 

ЦЕЛИ НА “С-ПРАВОчник”: 

 

1. По отношение на образователни проблеми и възможности:

1.1. Инвестиранe в качествено и приобщаващо образование (формално и неформално) – в играта ще бъдат заложени различни формални и неформални подходи, позволяващи по-увлекателен и ангажиращ образователен процес;

1.2. Премахване на икономическите, географските и физическите пречки пред достъпа до играта, тъй като тя ще бъде налична както онлайн така и офлайн (хибридна форма) и ще се разпространява безплатно.

1.3. Целим запознаване на играчите с методите и актуалните по-значими административни механизми и срокове, които съществуват чрез имплементиране в играта времеви рамки, в които могат да извършат определено юридическо действие.

 

2. По отношение на активното гражданство, демокрацията и участието:

2.1. С играта целим да се създадат механизми за подкрепа на пълноценното участие на младите хора, основано, на принципите на съвместно управление, включително, когато е възможно, на местно равнище и регионално равнище, където разработването на политики е най-близо до младите хора;

2.2. Играта предоставя възможностите за всички млади хора да се събират, сдружават и да се изразяват свободно, включително чрез електронно участие като средство – допълнителен инструмент;

2.3. Създаването на продукта гарантира, че младите хора научават за участието и демокрацията и го изпитват в действие, докато са в училище или университет; Играта  премахва пречките, които ограничават демократичното участие на младите хора, например чрез преразглеждане на системите за гласуване и включване, където е уместно, както и гарантиране, че всички се ползват от избирателни права, които имат право на глас, независимо дали просто гласуват или се кандидатират

за избори.

 

3. Що се отнася до съвместния живот в различни общества:

3.1. Играта цели справяне с дискриминацията, нетолерантността и изключването там, където те съществуват, като се използват методологии позволяващи участието и приобщаването на маргинализираните младежи и като разширяват междукултурните компетентности и международното разбирателство сред младите хора;

3.2. Играта насърчава и подкрепя младите хора да участват в изграждането на мирни общества,

основани на многообразието, социалното сближаване и приобщаване, в дух на уважение,

толерантност и взаимно разбиране;

3.3. Играта цели да насърчаването изграждането на мира и диалога в конфликтни и постконфликтни региони чрез използване на наличните програми и инструменти, включително средствата за масова информация, с цел да се улесни възстановяването на мирната среда – това е постигнато със заложени сюжети и роли в играта, които да позволяват свобода на избора и съответно довеждането на различни резултати в играта;

3.4. Играта съдейства за ефективното прилагане на чл. 14 от Европейската конвенция за правата на човека – “Упражняването на правата и свободите, изложени в тази Конвенция, следва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически и други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение или друг някакъв признак.

Данни от попълнения въпросник

Тук можете да откриете резултатите от попълнения въпросник, на базата на който е създадена нашата игра.С-ПРАВОчник- резултати въпросник

Въпросникът беше разпространен сред таргет аудиторията 14- 22 годишна възраст, посредством Софийски ученически съвет, Неформалната мрежа на младежките центрове в страната и училищата в гр. София. 

След разиграванията из страната, бе изработено становище, което представя събраната обратна връзка от всички етапи на проекта и всички включили се в изработката и тестването на С-ПРАВОчник. Становището бе подкрепено от 17 представители на 14 младежки организации – асоциации, неформални групи, младежки обединения, фондации и сдружения. 

Становището можете да го намерите тук: СТАНОВИЩЕ – младежки права

change language to: