Служители

Служители

Инструкции: 

Като служител вашата цел е да видите и разберете въздействието на дискриминацията и да се застъпвате (защитавате/ отстоявате) както за вашите права, така и за правата на жертвите на дискриминация. По време на симулацията наблюдавайте и документирайте случаите на дискриминация (измислете си такива), с които се сблъсквате. Разсъждавайте върху преживяванията си и помислете за потенциални решения за справяне с тези проблеми. По време на рефлексията споделете гледните си точки и предложете осъществими стъпки за създаване на по-приобщаваща работна среда.

Компетенции:

Организиране на срещи или работни групи за обсъждане на проблемите на дискриминацията и предложения за подобрения в работната култура. Създаване на вътрешни механизми за докладване на случаи на дискриминация и укрепване на каналите за комуникация с управлението на корпорацията. Създаване на възможности за развитие на уменията и обучение, които отчитат разнообразието и специфичните нужди на служителите.