Родители и законни представители на дете с увреждания

Родители и законни представители на дете с увреждания

Отговорност:

Да подкрепят и защитават интересите на детето си. Те трябва да комуникират с класния ръководител или всички учители, училищното ръководство и да изразяват своите притеснения и очаквания. 

Компетенции:

Родителите и законните представители на децата с увреждания и затруднения в обучителния процес трябва да бъдат информирани за правата на своите деца и да участват активно в образователния процес. Те трябва да бъдат подкрепяни в осигуряването на специализирани услуги и ресурси, да комуникират с училищното ръководство и учителите, за да участват във вземането на решения, които засягат образованието на техните деца.