Отдел „Човешки Ресурси“

Отдел „Човешки Ресурси“

Инструкции: 

Като член на отдела за човешки ресурси вашата роля е да разглеждате жалби, да прилагате антидискриминационни политики (подходи) и да насърчавате приобщаваща работна среда. 

Компетенции:

Провеждане на оценка на работната среда и събиране на данни от служителите за възможни случаи на дискриминация или неравенство. Анализиране на тези данни, за да се идентифицират основните проблеми и области, в които се налага да се предприемат действия (ако прецените, можете и да не предприемате действия). Разработване и предоставяне на обучения, които насърчават осведомеността, чувствителността и разбирането на служителите относно предоставянето на равни възможности за всички. Изготвяне на насоки и ръководства, които помагат на служителите и ръководството да се справят с дискриминационни практики.