Медии

Медии

Инструкции: 

Обществеността и медиите играят важна роля в повишаването на осведомеността и създаването на обществено настроение, което подкрепя участието на младежите в политическия процес и обществения живот. 

Компетенции:

Медиите могат да отразяват и популяризират успешни примери на младежко участие и да подчертават значимостта на младежките гледни точки. Обществеността може да създава подкрепа и да насърчава политическите представители да отчитат младежките гледни точки и да гарантират участието им.