Инспектори по труда

Инспектори по труда

Ролята на инспекторите по труда е да осигурят спазването на трудовото законодателство и защитата на правата на работниците. Те имат компетенции за провеждане на проверки, събиране на доказателства и налагане на санкции при нарушения. 

Компетенции:

Провеждат проверки в текстилната фабрика и събират доказателства за неплатени възнаграждения и осигуровки. Съставят актове за нарушения и налагат санкции на фирмата, ако се установят нарушения на трудовото законодателство. Предоставят правна подкрепа на работниците и насърчават преговорите между страните.