Достъп до образование

Загадка

Колко на брой са ключовите компетентности за учене през целия живот, приети като препоръка от Съвета на Европа?