Висше Ръководство (Мениджмънт)

Висше Ръководство (Мениджмънт)

Като член на екипа на висшето ръководство вашата отговорност е да определяте културата, политиките (подходите и отношението) и ценностите на компанията. Разсъждавайте върху въздействието на дискриминационните практики в организацията и обмислете негативните последици за служителите и репутацията на компанията. 

Компетенции:

Разработване и въвеждане на ясни политики и процедури, които забраняват всякаква форма на дискриминация и осигуряват равни възможности за всички служители. Организиране на обучения и образователни програми, които повишават осведомеността и разбирането на служителите. Създаване на механизми и канали за докладване на случаи на дискриминация и нарушаване на правата на служителите. Преоценка на ценностите и нагласите в организацията. Създаване на ясни критерии за преместване и повишение вътре в организацията, които се базират на заслуги и компетентности.